Contact Us

ติดต่อเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์ฯ ชั้น 8 ซ.จุฬาฯ 12 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000159072 (กองคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โทร. 065-4785107, 02 218 3831

อีเมล์ hsm.exam@gmail.com

LineOA: hsm.exam