Registration

ลงทะเบียนสมัครสอบ

ปิดการลงทะเบียน

ขณะนี้ยังไม่เปิดการลงทะเบียน หากมีข้อสงสัย ติดต่อ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์ฯ ชั้น 8 ซ.จุฬาฯ 12 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 065-4785107, 02-218-3831

อีเมล์ hsm.exam@gmail.com