Login

เข้าสู่ระบบ

คำชี้แจง การส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

  • ผู้สมัครสอบมาตรฐานฯ ต้องทำการติดรูปในใบสมัครและรวมเอกสารที่ใช้ทั้งหมดให้อยู่ในรูปของไฟล์ pdf เพียงไฟล์เดียว และขนาดของไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 10 MB
  • การจัดทำเอกสารที่ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีการถ่ายภาพแล้วแปลงเป็นไฟล์ pdf
  • การอัปโหลดไฟล์ผิดและต้องการแก้ไข ผู้สมัครสามารถ Log in และทำการอัปโหลดไฟล์อีกครั้งได้โดยอัปโหลดทับไฟล์เดิม จนกว่าจะสิ้นสุดการรับสมัครในรอบนั้นๆ
  • กรุณาอ่านขั้นตอนการสมัครสอบมาตรฐานฯ และการชำระค่าธรรมเนียมอย่างละเอียด