News

คำชี้แจงการเข้าห้องสอบ: แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

 ขอความกรุณาผู้เข้าสอบโปรดแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อย และใส่รองเท้าหุ้มส้น มิเช่นนั้น อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ